Hoofdkantoor

Direct na zijn aanstelling bij de PUEM werd het ontwerpen van een nieuw hoofdkantoor van de PUEM aan hem opgedragen onder leiding van Vinkenborg, het hoofd van de afdeling. Op dat moment was het kantoor gevestigd in een drietal herenhuizen op dezelfde plaats.

Kort na de oprichting in 1916 zijn de kantoren in de Brigittenstraat 20 gevestigd, doch in 1921 wordt verhuisd naar de Catharijnesingel hoek Stationstraat.

In 1931 zijn de eerste varianten ontworpen, let wel dat is in dezelfde periode als het laatste studiejaar aan de HBO! Toch lijkt in deze plannen de invloed van Kramer cs sterker dan de ontwerpopvatting van zijn afstudeerwerk.

Hgb1Persp018345x296shklHgb1Persp200345x297shkl
Hgb1Gevels210700x328shkl

In 1934 wordt de draad weer opgepakt en de ontwerpen veranderen ook van karakter zoals de tekeningen laten zien. Een meer zakelijke opvatting van de A'damse School of tendeert het naar de Delftse School?

Op deze geveltekening is de entreepartij al op de hoek gesitueerd.

Hgb4Gevels017700x361shkl

De bouwmassavorming gaat al in de richting van het uiteindelijk tot stand gekomen gebouw, hoewel de ingang hier naar de Stationsstraat verplaatst is

De makette is in 1935 door Werume├╝s Buning vervaardigd.

Hgb4Persp201345x269shklHgbMak34345x245shkl

Dan wordt kennelijk in 1936 het bureau Postma ingeschakeld om de plannen bouwrijp te maken, de gevels zijn een optelsom van de schetsontwerpen, waarop een iets andere kap wordt ontworpen. In het Utrechts Archief ligt het Postma plan bij de bouwaanvraag.

JDPostma4544345x264shklJDPostma4541345x223shkl

In de zomer van 2009 wordt bij Eneco een archiefdoos "oprichting hoofdgebouw PUEM" ontdekt . . . . . .
Met deze informatie kan deze geschiedenis verhaald worden, er wordt ook helderheid geschapen in de diskussie over wie nou eigenlijk de ontwerper(s) van het hoofdgebouw.
Vanwege de aard en omvang -veel tekst- in een afzonderlijke pdf HIER te lezen.

Twee jaar later in 2011 dus komt het einde van het Eneco museum/archief in zicht, in overleg met het Utrechts Archief worden de door mij geïnventariseerde archiefdozen overgedragen. Andere parafernalia zoals de bronzen roosters en panelen door de gebr. Brom vervaardigd worden aan de Stichting Jongerius (3 stuks) en aan het Centraal Museum overgedragen. Aan de hand van de negatievenmappen wordt hier het verhaal van het hoofdgebouw verder beschreven voor zover mij bekend.

In 1941 wordt het kleine hoekje grond van 'buurman' "de Utrecht" overgenomen bebouwd, getekend door Schulte. Hierin is op de begane grond de fietsenstalling en garage van de directie auto ondergebracht, op de verdieping is de stroomafdeling gevestigd. Op 13 oktober 1944 werd dit gebouwtje getroffen door een bom, afzwaaier bedoeld voor het centraal station.
Overigens een beladen oktobermaand: op 7 oktober werden een aantal PUEMmers opgepakt. Behalve uit de aantekeningen van mijn moeder lees ik dat recent (2011) in de gedigitaliseerde versie van "Het Koninkrijk der Nederlanden". Zo tegen het einde van WO II werden in het grensgebied met Duitsland nieuwe stellingen gegraven, waartoe vele zg. spitters nodig waren en aangezien die zich niet vrijwillig meldden werden er nieuwe razzia's gehouden. Hoewel de PUEMmers te rekenen waren onder de vrijgestelden, moesten zij na een middag wachten op het 'Vreeburg' toch afmarcheren naar Amersfoort en in hun geval verder te voet richting Zevenaar. Toch werden zij op 8 of 9 oktober onderschept en terug gebracht naar Utrecht. Een paar dagen later maakten zij het bombardement mee op de stroomafdeling. Bij de NS zijn ze in 2012 nog op zoek naar niet ontplofte exemplaren. Ik weet niet of zij als bedrijfsbrandweer nog aktief geweest zijn die dag, maar in ieder geval werd er gedurende WO II wel serieus geoefend.

De bij Eneco bewaarde KB negatiefmappen bevatten info over globaal de periode 1960 - 1990. Begin jaren '60 worden hierdoor bouwactiviteiten geregistreerd: op de stroomafdeling worden twee kantoorverdiepingen gebouwd. Er worden binnen ook een aantal verbouwingen uitgevoerd en er wordt een nieuwe lift installatie aangebracht. Niet zo interessant , ware het niet dat in de liftmachinekamer een tekst aangetroffen wordt uit WO II!

Tensslotte wordt ook het einde van het hoofdgebouw vastgelegd, hoewel het er in de plannen van Hoog Catharijne eerst op lijkt dat het hoofdgebouw gehandhaafd wordt, kiest men er kennelijk toch voor aan de Croeselaan een nieuw hoogdgebouw te vestigen naast het bedrijfsterrein.
Dit verhaal eindigt met de sloop van het hoofdgebouw aan de Catharijnesingel.

strooms
bombs
uitbrs

In de oorlog was 't moffenzwijn gehaat, bespot, gevreesd.

Het Hollandsch varken zeer bemind, dat was er haast geweest.

Het spaarvarken doorstond de tijd, een nuttig P.U.E.M. beest

Geef het wat voer 't  goede zwijn, voor 't aanstaand LUSTRUMFEEST

tekstliftWOII2s

Deze stemming is volgens mij dezelfde die tijdens de oorlog o.a. het eigen telefoonnet vanuit de trafohuisjes benutten voor "illegale" activiteiten. Waar deze tekst toen gehangen heeft??

verlichtingsPUEMnetnogsPUEMsloop1s
van het hoofdgebouw zijn enkele
naar boven
Hoofdkantoorvan het hoofdgebouw zijn enkelenaar boven